Wsteczne Alimenty

Warunkiem uzyskania korzystnego wyroku zasądzającego wsteczne alimenty, czyli przed dniem złożenia pozwu w sądzie jest okoliczność, że pozostały niezaspokojone potrzeby.

W orzeczeniu z dnia 7 lipca 2000 r. (III CKN 1015/2000 niepubl.), Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że zaspokajanie „bieżących potrzeb” może nastąpić w teraźniejszości lub przyszłości, natomiast dochodzenie potrzeb przeszłych możliwe jest tylko w sytuacji, gdy uprawniony wykaże, iż określone jego potrzeby zostały niezaspokojone, względnie że zobowiązania zaciągnięte na pokrycie tych usprawiedliwionych potrzeb nie zostały zlikwidowane.

Czytaj dalej