Decyzja o warunkach zabudowy za terenach sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako grunty leśne

W celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań. W przypadku braku  obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, planowaną budowę obiektu budowlanego – np. domu lub wykonanie innych robót budowlanych, należy ustalić w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Czytaj dalej