Decyzja o warunkach zabudowy za terenach sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako grunty leśne

W celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań. W przypadku braku  obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, planowaną budowę obiektu budowlanego – np. domu lub wykonanie innych robót budowlanych, należy ustalić w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Czytaj dalej

Jednolity podatek dochodowy od osób fizycznych, który miał obowiązywać od 2018 r., nie zostanie wprowadzony.

  Ustawodawca planował wprowadzenie jednolitego podatku dochodowego od osób fizycznych, który miał łączyć dotychczasowy podatek dochodowy od osób fizycznych oraz składki (ZUS) na ubezpieczenie społeczne i na ubezpieczenie zdrowotne. Nowy podatek miał wejść w życie od początku 2018 roku. Założono, że kwota wolna od podatku wzrośnie do 6600 złotych, ale tylko dla najmniej zarabiających. Z … Czytaj dalej

W jakiej odległości od granicy działki można sadzić drzewa

Drzewa i krzewy ozdobne wyjątkowo zdobią nasze ogrody i są powodem do dumy. Jednakże nasadzenia przeprowadzone w nieprzemyślany sposób mogą stać się powodem konfliktu z sąsiadami.

W polskim prawie brakuje uregulowań, wskazujących odległości nasadzeń drzew i krzewów od granicy z nieruchomością sąsiadów. Nie oznacza to jednak całkowitej samowoli w urządzaniu ogrodu. Przepisy dotyczące urządzania Rodzinnych Ogrodów Działkowych posiadają uregulowania prawne w tym zakresie i sądy przy orzekaniu często się nimi posiłkują.

Czytaj dalej

Zmiana umowy o dzieło na umowę o pracę przez Organ Rentowy i zapłata zaległych składek na ubezpieczenie społeczne z tego tytułu przez pracodawcę.

Zdarza się, że pracodawca chcąc zaoszczędzić, zawiera z pracownikiem umowę o dzieło, zamiast umowy o pracę. Jednak w następstwie kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych, najczęściej dochodzi do ustalenia stosunku pracy.

Wówczas konieczna staje się zapłata zaległych składek (na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne) za cały okres zatrudnienia.

Czy w tej sytuacji pracodawca może dochodzić od pracownika zwrotu zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, w części ustawowo finansowanej przez pracownika, twierdząc że pracownik został bezpodstawnie wzbogacony, kosztem uszczuplenia majątku pracodawcy?

Czytaj dalej

Gdy fundusz sekurytyzacyjny kupi Twój dług

W lipcu 2011 r. Trybunał Konstytucyjny wyrokiem o sygn. akt: P 1/10 orzekł, że wyciągi z ksiąg rachunkowych funduszu sekurytyzacyjnego nie posiadają mocy dowodowej dokumentu urzędowego, w przypadku sporu z konsumentem. W następstwie, fundusz sekurytyzacyjny w sporze przed sądem, musi udokumentować roszczenie w oparciu o umowę cesji z bankiem, od którego kupił dług, a nie w oparciu o własne księgi rachunkowe.

Kolejną konsekwencją wyroku Trybunału było uniemożliwienie zaopatrzenia w klauzulę wykonalności na rzecz funduszu sekurytyzacyjnego, bankowego tytułu egzekucyjnego wystawionego przez bank. Niedopuszczalne także stało się nadanie klauzuli wykonalności na rzecz niebędącego bankiem nabywcy wierzytelności (funduszu sekurytyzacyjnego) objętej bankowym tytułem egzekucyjnym, także po zaopatrzeniu go w sądową klauzulę wykonalności, co przesądził Sąd Najwyższy w uchwale z dnia 2 kwietnia 2004 r.  (sygn. akt: III CZP 9/04). Zgodnie z postanowieniem Sądu Najwyższego  z dnia 4 marca 2009 r. (sygn. akt IV CSK 422/08) na podstawie bankowego tytułu egzekucyjnego zaopatrzonego w klauzulę wykonalności, mogła być prowadzona egzekucja tylko na rzecz banku, a nie na rzecz innej osoby. Dla funduszu sekurytyzacyjnego oznacza to konieczność wytoczenia powództwa na zasadach ogólnych.

Gdy już dojdzie do sporu sądowego, warto sprawdzić, czy dochodzona wierzytelność nie jest przedawniona, bowiem stałym źródłem dochodu funduszy sekurytyzacyjnych, jest sądowe dochodzenie przedawnionych roszczeń. Zgodnie z przepisem art. 118 kodeksu cywilnego, roszczenia te przedawniają się z upływem lat trzech ponieważ są związane z działalnością gospodarczą banku. Bieg przedawnienia należy liczyć, od dnia w którym roszczenie stało się wymagalne – czyli albo od wypowiedzenia umowy kredytu, albo od upływu terminu wskazanego w wypowiedzeniu umowy kredytu.

Czytaj dalej

Wsteczne Alimenty

Warunkiem uzyskania korzystnego wyroku zasądzającego wsteczne alimenty, czyli przed dniem złożenia pozwu w sądzie jest okoliczność, że pozostały niezaspokojone potrzeby.

W orzeczeniu z dnia 7 lipca 2000 r. (III CKN 1015/2000 niepubl.), Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że zaspokajanie „bieżących potrzeb” może nastąpić w teraźniejszości lub przyszłości, natomiast dochodzenie potrzeb przeszłych możliwe jest tylko w sytuacji, gdy uprawniony wykaże, iż określone jego potrzeby zostały niezaspokojone, względnie że zobowiązania zaciągnięte na pokrycie tych usprawiedliwionych potrzeb nie zostały zlikwidowane.

Czytaj dalej

Kara pozbawienia wolności odbywana w systemie dozoru elektronicznego

Od dnia 15 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Karnego oraz Kodeksu Karnego Wykonawczego – która przywróciła możliwość wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Od 1 lipca 2015 r. odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego było możliwe wyłącznie w przypadku orzeczenia kary ograniczenia wolności. Nowelizacją lipcową wprowadzono karę mieszaną polegającą na wymierzeniu krótkoterminowej kary pozbawienia wolności, połączonej z karą ograniczenia wolności do lat dwóch

Czytaj dalej