radca prawny, adwokat, prawnik, Lubicz, Złotoria, Toruń, Kancelaria, dozór elektroniczny, umowa o pracę, umowa o dzieło, zaległe składki, ubezpieczenie społeczne, bezpodstawne wzbogacenie, wsteczne alimenty, nakaz zapłaty, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, przedawnienie, fundusz sekurytyzacyjny, egzekucja

Decyzja o warunkach zabudowy za terenach sklasyfikowanych w ewidencji gruntów jako grunty leśne

W celu ustalenia przeznaczenia terenów oraz określenia sposobów ich zagospodarowania i zabudowy rada gminy uchwala miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego, po stwierdzeniu, że nie narusza on ustaleń studium uwarunkowań. W przypadku braku  obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, planowaną budowę obiektu budowlanego – np. domu lub wykonanie innych robót budowlanych, należy ustalić w drodze decyzji o warunkach zabudowy.

Decyzję o warunkach zabudowy wydaje się, jeśli:

co najmniej jedna działka sąsiednia, dostępna z tej samej drogi publicznej, jest zabudowana w sposób podobny do planowanej inwestycji;

teren ma dostęp do drogi publicznej;

istniejące lub projektowane uzbrojenie terenu, jest wystarczające dla zamierzenia budowlanego;

teren nie wymaga uzyskania zgody na zmianę przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne albo jest objęty zgodą uzyskaną przy sporządzaniu miejscowych planów, które utraciły moc;

decyzja jest zgodna z przepisami odrębnymi.

 

Najwięcej problemów powoduje  błędne rozumienie pojęcia „gruntu leśnego”, co jest często przyczyną odmowy ustalenia warunków zabudowy i wskazywania przez organy planistyczne, że teren taki wymaga zgody marszałka województwa na zmianę przeznaczenia gruntu.

 

Nie jest to prawidłowy wniosek. W myśl przepisów ustawy o ochronie gruntów rolnych i leśnych, grunty rolne to między innymi, grunty określone w ewidencji gruntów jako użytki rolne.

Z kolei gruntami leśnymi są wyłącznie grunty spełniające ustawowe przesłanki wymienione w ustawie o ochronie gruntów rolnych i leśnych. Są nimi grunty określone jako lasy w przepisach o lasach, grunty zrekultywowane dla potrzeb gospodarki leśnej, grunty pod drogami dojazdowymi do gruntów leśnych. Nie można więc odmówić ustalenia warunków zabudowy i zmiany zagospodarowania terenu na podstawie sklasyfikowania gruntu jako leśny w oparciu o ewidencję gruntów oraz w oparciu o klasę bonitacyjną oraz wskazywać, że na zmianę przeznaczenia gruntu konieczna jest zgoda marszałka województwa. Organy gminy mają obowiązek ustalić warunki zabudowy we własnym zakresie, ewentualnie po zasięgnięciu opinii Regionalnej Dyrekcji Lasów Państwowych.

Wyroki Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Bydgoszczy z dnia 7 czerwca 2017 r. II SA/Bd 85/17 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/B4B3F48B84) ;

II SA/Bd 86/17 (http://orzeczenia.nsa.gov.pl/doc/C4AF61173D) .

Dodaj komentarz