radca prawny, adwokat, prawnik, Lubicz, Złotoria, Toruń, Kancelaria, dozór elektroniczny, umowa o pracę, umowa o dzieło, zaległe składki, ubezpieczenie społeczne, bezpodstawne wzbogacenie, wsteczne alimenty, nakaz zapłaty, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, przedawnienie, fundusz sekurytyzacyjny, egzekucja

Kara pozbawienia wolności odbywana w systemie dozoru elektronicznego

Od dnia 15 kwietnia 2016 r. weszła w życie nowelizacja Kodeksu Karnego oraz Kodeksu Karnego Wykonawczego – która przywróciła możliwość wykonywania kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Od 1 lipca 2015 r. odbywanie kary w systemie dozoru elektronicznego było możliwe wyłącznie w przypadku orzeczenia kary ograniczenia wolności. Nowelizacją lipcową wprowadzono karę mieszaną polegającą na wymierzeniu krótkoterminowej kary pozbawienia wolności, połączonej z karą ograniczenia wolności do lat dwóch. Regulacje te należy ocenić jako szkodliwe społecznie, bowiem bezwzględne pozbawienie wolności winno być stosowane wyjątkowo – wyłącznie, gdy nie ma najmniejszych pozytywnych prognoz na poprawę sprawcy przestępstwa. Często kara ograniczenia wolności jest wystarczająca dla osiągnięcia celów kary. Z kolei nawet krótkotrwałe pozbawienie wolności prowadzi do stygmatyzacji społecznej, do utraty pracy przez skazanego, a często także do rozpadu więzi emocjonalnej z żoną (partnerką), do rozwodu.

Skutkiem usunięcia dozoru elektronicznego, jako formy odbywania kary pozbawienia wolności było zwiększenie się współczynnika prizonizacji (liczba osadzonych na karę pozbawienia wolności, przypadającą na 100 tys. mieszkańców), który już w lipcu 2015 r., był w Polsce wyższy niż w krajach Unii Europejskiej.

Zmiany, które weszły w życie przywracają obowiązujące poprzednio przepisy, tzn. możliwość udzielenia skazanemu zezwolenia na odbycie kary pozbawienia wolności w systemie dozoru elektronicznego.

Z dobrodziejstwa tego będą mogli skorzystać skazani wobec których orzeczono karę pozbawienia wolności nieprzekraczającą jednego roku. Skazani posiadający miejsce stałego pobytu. Osoby pełnoletnie zamieszkujące wspólnie wyraziły na to zgodę. Pozwalają na to warunki techniczne obejmujące w szczególności liczbę oraz zasięg dostępnych nadajników i rejestratorów oraz możliwości organizacyjne ich obsługi.

Dodaj komentarz