radca prawny, adwokat, prawnik, Lubicz, Złotoria, Toruń, Kancelaria, dozór elektroniczny, umowa o pracę, umowa o dzieło, zaległe składki, ubezpieczenie społeczne, bezpodstawne wzbogacenie, wsteczne alimenty, nakaz zapłaty, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, przedawnienie, fundusz sekurytyzacyjny, egzekucja

Wsteczne Alimenty

Warunkiem uzyskania korzystnego wyroku zasądzającego wsteczne alimenty, czyli przed dniem złożenia pozwu w sądzie jest okoliczność, że pozostały niezaspokojone potrzeby.

W orzeczeniu z dnia 7 lipca 2000 r. (III CKN 1015/2000 niepubl.), Sąd Najwyższy stanął na stanowisku, że zaspokajanie „bieżących potrzeb” może nastąpić w teraźniejszości lub przyszłości, natomiast dochodzenie potrzeb przeszłych możliwe jest tylko w sytuacji, gdy uprawniony wykaże, iż określone jego potrzeby zostały niezaspokojone, względnie że zobowiązania zaciągnięte na pokrycie tych usprawiedliwionych potrzeb nie zostały zlikwidowane. Konieczne jest więc, aby w pozwie wskazać jakie potrzeby nie zostały zaspokojone oraz udowodnić to za pomocą dokumentów lub zeznań świadków. W przeciwnym razie sąd oddali powództwo z powodu niewykazania roszczenia.

Opisane rozwiązanie wynika z natury prawnej alimentów, których celem jest dostarczenie uprawnionemu środków utrzymania na bieżąco. Kumulowanie należności alimentacyjnych za czas dłuższy nie tylko uniemożliwia prawidłowe wykonywanie tej funkcji, ale ponadto powoduje szereg ujemnych zjawisk. W szczególności prowadzi to z jednej strony do gromadzenia bez uzasadnionej przyczyny znacznych nadwyżek pieniężnych, które z reguły po latach są przeznaczane na cele niezwiązane z bieżącymi potrzebami, z drugiej zaś – do powstania znacznego zadłużenia dłużników alimentacyjnych. Dlatego ustanowienie trzyletniego terminu przedawnienia roszczeń alimentacyjnych nie oznacza, iż w każdym wypadku uprawniony otrzyma korzystny dla siebie wyrok (zasądzający alimenty za okres 3 lat przed wniesieniem pozwu). Obowiązek alimentacyjny wygasa w zakresie już zaspokojonych potrzeb. Dlatego trafna i nadal aktualna jest uchwała Sądu Najwyższego z dnia 28 września 1949 r. (Wa.C 389/49) według której żądanie dotyczące czasu minionego może mieć na względzie niezaspokojone potrzeby uprawnionego, wykonanie zobowiązań zaciągniętych przez niego dla zaspokojenia potrzeb, zaległości np. w opłatach za mieszkanie itd.

W sytuacji, gdy strona powodowa poza sformułowaniem żądania zasądzenia alimentów z datą wsteczną nie przedstawi żadnych dowodów przesądzających, iż potrzeby dziecka nie były zaspokojone, brak będzie podstaw do zasądzenia alimentów z datą wsteczną.

Dodaj komentarz