radca prawny, adwokat, prawnik, Lubicz, Złotoria, Toruń, Kancelaria, dozór elektroniczny, umowa o pracę, umowa o dzieło, zaległe składki, ubezpieczenie społeczne, bezpodstawne wzbogacenie, wsteczne alimenty, nakaz zapłaty, bankowy tytuł egzekucyjny, klauzula wykonalności, przedawnienie, fundusz sekurytyzacyjny, egzekucja

Zmiana umowy o dzieło na umowę o pracę przez Organ Rentowy i zapłata zaległych składek na ubezpieczenie społeczne z tego tytułu przez pracodawcę.

Zdarza się, że pracodawca chcąc zaoszczędzić, zawiera z pracownikiem umowę o dzieło, zamiast umowy o pracę. Jednak w następstwie kontroli przeprowadzonej przez Państwową Inspekcję Pracy lub Zakład Ubezpieczeń Społecznych, najczęściej dochodzi do ustalenia stosunku pracy.

Wówczas konieczna staje się zapłata zaległych składek (na ubezpieczenie społeczne i  zdrowotne) za cały okres zatrudnienia.

Czy w tej sytuacji pracodawca może dochodzić od pracownika zwrotu zapłaconych składek na ubezpieczenie społeczne, w części ustawowo finansowanej przez pracownika, twierdząc że pracownik został bezpodstawnie wzbogacony, kosztem uszczuplenia majątku pracodawcy?

Nie może.

To pracodawca proponuje umowę o dzieło, aby zaoszczędzić, a pracownik nie ma wpływu na kształt tej umowy.

Nie w wyniku interwencji pracownika dochodzi do zmiany kwalifikacji umowy, z umowy o dzieło, na umowę o pracę, lecz w wyniku kontroli Organu Rentowego.

Pracownik otrzymuje wynagrodzenie netto, ale składki są częścią wynagrodzenia i należą się pracownikowi, z tą tylko różnicą, że są płatne do Organu Rentowego, tak jak podatek dochodowy do Organu Podatkowego, a nie do rąk pracownika.

Obowiązek odprowadzania składek z mocy ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych (art. 15,15,17) ciąży na płatniku składek – pracodawcy.

Często także uwzględnienie takiego żądania naruszałoby uregulowania ustawy o minimalnym wynagrodzeniu za pracę, bowiem zazwyczaj pracownicy zatrudnieni w formie umowy o dzieło otrzymują wynagrodzenie niższe od minimalnego, przy wymiarze pracy przekraczającym normy czasu pracy.

Wyroki Sądu Rejonowego w Toruniu z dnia 25 października 2016 r. (sygn. akt: IV P 285/16), z dnia 7 grudnia 2016 r. (sygn. akt: IV P 248/16).

Dodaj komentarz